VDO Present โครงการซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
บริษัท ฟาร์ ฟอร์เวิร์ด จำกัด
 

บริษัท ฟาร์ ฟอร์เวิร์ด จำกัด    
เป็นผู้นำด้านการพัฒนาเมืองในประเทศไทยมามากกว่า 10 ปี ที่มุ่งสร้างความสุขที่ยั่งยืน
และสร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่นในเรื่องคุณภาพการก่อสร้าง, งานด้านพลังงานทดแทน, งานด้านสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จนเป็นที่ประจักษ์แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เสมอมา เรามีความพร้อมและมีความั่นใจที่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อการพัฒนาด้วยจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม และสภาพแวดล้อม เพื่อให้สอดคล่องกับนโยบายและพันธ์กิจ      อย่างบริษัทฯอย่างยั่งยืนสืบต่อไปและพร้อมที่จะช่วยยกระดับการทำของทุกหน่วยงานสู่เป้าหมายแห่ง " รัฐบาลดิจิตอล 4.0 "
 
 
 

                          

 

 

     

  

 
  
 
  
งานเฉลิมพระเกียรติ, ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ, ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ, ซุ้มประตูเมือง, งานพระราชพิธี, งานปะติมกรรม, ประติมากรรม, ซุ้มตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ, ซุ้มตั้งพื้น, ซุ้มคร่อมถนนเฉลิมพระเกียรติ, ซุ้มคร่อมถนน, งานไฟเบอร์กลาส, เฉลิมพระเกียรติ, ธงประดับเสาเฉลิมพระเกียรติ, ซุ้มประตูเมือง

ราชาภิเษก, ซุ้มตั้งพื้นราชาภิเษก, ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก, ไฟแอลอีดี, ไฟถนน, หลอดไฟled, เสาไฟปะติมกรรม, เสาไฟประติมากรรม, ประติมากรรม, หลอดไฟถนน, เตาเผาขยะ, เตาเผาขยะปลอดมลพิษ, เตาเผาศพ, เตาเผาขยะชุมชน, เตาเผาขยะท้องถิ่น, พลังงานสะอาด, สิ่งแวดลม, เสาไฟพลังงานแสงอาทิตย์, โซล่าเซล์, เสาไฟโซล่าเซลล์,
งานเฉลิมพระเกียรติ, ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ, ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ, ซุ้มประตูเมือง, งานพระราชพิธี, งานปะติมกรรม, ประติมากรรม, ซุ้มตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ, ซุ้มตั้งพื้น, ซุ้มคร่อมถนนเฉลิมพระเกียรติ, ซุ้มคร่อมถนน, งานไฟเบอร์กลาส, เฉลิมพระเกียรติ, ธงประดับเสาเฉลิมพระเกียรติ, ซุ้มประตูเมืองราชาภิเษก, ซุ้มตั้งพื้นราชาภิเษก, ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก, ไฟแอลอีดี, ไฟถนน, หลอดไฟled, เสาไฟปะติมกรรม, เสาไฟประติมากรรม, ประติมากรรม, หลอดไฟถนน, เตาเผาขยะ, เตาเผาขยะปลอดมลพิษ, เตาเผาศพ, เตาเผาขยะชุมชน, เตาเผาขยะท้องถิ่น, พลังงานสะอาด, สิ่งแวดล้อม, เสาไฟพลังงานแสงอาทิตย์, โซล่าเซล์, เสาไฟโซล่าเซลล์

Product Highlight

 

 

SMART CLASSROOM

ห้องเรียนอัจฉริยะ

ห้องเรียนอัจฉริยะ (Intelligent Classroom) เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย เพียบพร้อมไปด้วยสื่อประกอบการเรียนการสอนที่หลากหลาย  มีทั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ กระดานอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ซึงเป็นการนาเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมารวมเข้าไว้ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว เนรมิตห้องเรียนธรรมดากลายเป็นห้องเรียนที่ทันสมัยไม่ล้าหลังเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน การสอน กระตุ้นความสนใจและส่งเสริมการมีส่วนรวมและได้สัมผัสประสบการณ์ที่สมจริงทำให้เด็ก ๆ สนุกกับการเรียนรู้และเข้าใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น

โคมไฟนวัตกรรม
โคมไฟประหยัดพลังงานเพื่อตอบโจทย์วิสัยทัศน์ที่มีความมุ่งเน้นในการสร้างพลังงานสีขาว จากการผลิตไฟฟ้า
และพลังงานทดแทน รวมไปถึงการผลิตและจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ระบบไฟฟ้า ตรงกับความต้องการ
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และสามารถนำพลังงานไปใช้ให้คุ้มค่าได้มากที่สุด
ด้วยผลิตภัณฑ์ส่องสว่างที่มีคุณภาพสูง
 
 

Smart Street Light IOT

ระบบ IOT ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยมีรูปแบบการบริหารจัดการอุปกรณ์ IoT ที่ทำหน้าที่เชื่อมระหว่างภายนอก 
สู่ภายในอาคาร ระบบ Smart Street Light จะเชื่อมเสาไฟฟ้าเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ต
สามารถสั่งการควบคุมโดยตรง รายงานสถานะการทำงานของหลอดไฟ เปิด-ปิด รายงานค่าการใช้พลังงาน
ซึ่งระบบสามารถเลือกใช้งานทั้งแบบภายใน หรือภายนอกอาคารได้

Product

       


บริษัท ฟาร์ ฟอร์เวิร์ด จำกัด

 325 ซอยเพชรเกษม 88/1  แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค

 กรุงเทพ 10160


 เบอร์ติดต่อ      061-0371329
__________

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ, ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ, ซุ้มประตูเมือง, งานพระราชพิธี, งานปะติมกรรม, ประติมากรรม, ซุ้มตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ, ซุ้มตั้งพื้น, ซุ้มคร่อมถนนเฉลิมพระเกียรติ, ซุ้มคร่อมถนน, งานไฟเบอร์กลาส, เฉลิมพระเกียรติ, ธงประดับเสาเฉลิมพระเกียรติ, ซุ้มประตูเมืองราชาภิเษก, ซุ้มตั้งพื้นราชาภิเษก, ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก, ไฟแอลอีดี, ไฟถนน, หลอดไฟled, เสาไฟปะติมกรรม, เสาไฟประติมากรรม, ประติมากรรม, หลอดไฟถนน, เตาเผาขยะ, เตาเผาขยะปลอดมลพิษ, เตาเผาศพ, เตาเผาขยะชุมชน, เตาเผาขยะท้องถิ่น, พลังงานสะอาด, สิ่งแวดล้อม, เสาไฟพลังงานแสงอาทิตย์, โซล่าเซล์, เสาไฟโซล่าเซลล์,ชุดตรวจโควิด,เครื่องตรวจโควิด,อุปกรณ์โควิด,เครื่องพ่นฆ่าเชื้อ,เครื่องพ่นโควิด,เครื่องกำจัดโควิด,ห้องน้ำสำเร็จรูป.ห้องน้ำพ่นสำเร็จรูป.ห้องน้ำฆ่าเชื้อ,ห้องน้ำพ่นฆ่าเชื้งานเฉลิมพระเกียรติ, ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ, ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ, ซุ้มประตูเมือง, งานพระราชพิธี, งานปะติมกรรม, ประติมากรรม, ซุ้มตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ, ซุ้มตั้งพื้น, ซุ้มคร่อมถนนเฉลิมพระเกียรติ, ซุ้มคร่อมถนน, งานไฟเบอร์กลาส, เฉลิมพระเกียรติ, ธงประดับเสาเฉลิมพระเกียรติ, ซุ้มประตูเมืองราชาภิเษก, ซุ้มตั้งพื้นราชาภิเษก, ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก, ไฟแอลอีดี, ไฟถนน, หลอดไฟled, เสาไฟปะติมกรรม, เสาไฟประติมากรรม, ประติมากรรม, หลอดไฟถนน, เตาเผาขยะ, เตาเผาขยะปลอดมลพิษ, เตาเผาศพ, เตาเผาขยะชุมชน, เตาเผาขยะท้องถิ่น, พลังงานสะอาด, สิ่งแวดล้อม, เสาไฟพลังงานแสงอาทิตย์, โซล่าเซล์, เสาไฟโซล่าเซลล์,ชุดตรวจโควิด,เครื่องตรวจโควิด,อุปกรณ์โควิด,เครื่องพ่นฆ่าเชื้อ,เครื่องพ่นโควิด,เครื่องกำจัดโควิด,ห้องน้ำสำเร็จรูป.ห้องน้ำพ่นสำเร็จรูป.ห้องน้ำฆ่าเชื้อ,ห้องน้ำพ่นฆ่าเชื้อ

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้