Web/Mobile Application CRM / ERP

1808 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Website และ Mobile Application

เว็บไซต์และโมบายแอปพลิเคชั่นที่บูรณาการการทำงานภายในหน่วยงาน

          เพื่อตอบรับกับนโยบายภาครัฐที่จะเป็น “รัฐบาลดิจิตอล 4.0” แล้วนั้น การทำงานของหน่วยงานในรูปแบบเดิมที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน ใช้เวลานานดูจะไม่ตอบโจทย์กับหัวข้อที่กล่าวมาสักเท่าไหร่นัก

          บริษัท ฟาร์ ฟอร์เวิร์ด จำกัด ได้เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา Website และ Mobile Application เว็บไซต์และโมบายแอปพลิเคชั่นที่บูรณาการการทำงานภายในหน่วยงาน ที่จะตอบโจทย์การทำงานของหน่วยงานที่มีความคล่องตัว รวบรัด กระชับและยกระดับการทำงานของหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้หน่วยงานได้ออกแบบการใช้งานตามความแตกต่างของแต่ละหน่วยงานดังต่อไปนี้

 

1. ด้านการประชาสัมพันธ์
     เพิ่มประสิทธิภาพและช่องทางการเข้าถึงสารสนเทศของหน่วยงาน การสืบค้นข้อมูล ลดปัญหาด้านข้อมูลข่าวสารของระดับปฏิบัติการในองค์กร

2. ด้านการปฏิบัติงาน
     ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน และเป็น Big data ขององค์กร ผู้บริหารเรียกดูข้อมูลได้รอบด้าน ตัดสินใจ วางแผนได้ฉับไว

3. ด้านการสนับสนุน
     เพื่อสนับสนุนความต้องการของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ และช่วยให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้อย่างทันท่วงที

4. ด้านการลดขั้นตอนการทำงาน
     ช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยาก เช่น การหาเอกสารที่มีระยะเวลาการเก็บที่ยาวนาน และการเรียกดูข้อมูลย้อนหลังหลายๆ ปี

 

ประโยชน์ต่อหน่วยงานและประชาชนในภาพรวม

หน่วยงานภาครัฐ
     ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล ก็ล้วนแต่ได้รับประโยชน์จากการย่อหน่วยข้อมูลกว่าร้อยพันหมื่นหน้ากระดาษ เข้ามาอยู่ในแอปพลิเคชั่นมือถือเพียงเครื่องเดียวได้ง่ายดาย

ผู้บริหารองค์กร
     - ช่วยกระชับภาพรวม เจาะลึกเข้าถึงปัญหาทั้งในองค์กร และปัญหาในชุมชน
     - ได้รับข้อมูลทันทุกสถานการณ์

เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ
     - เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีความปลอดภัยสูง
     - ย่นระยะเวลาการทำงาน ลดขั้นตอนในการทำงานที่ไม่จำเป็น การประสานงานระหว่างแผนกที่ยุ่งยากและใช้เวลานาน

เสริมสร้างสร้างภาพลักษณ์รัฐบาล 4.0
     - องค์กรก้าวหน้า และดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล
     - พัฒนาภาพลักษณ์องค์กรว่าทันสมัยไม่ล้าหลัง

ประชาชน
     - ได้รับรู้ข้อมูลการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานโดยไม่ต้องผ่านเสียงตามสาย หรือการส่งจดหมายแจ้งไปตามบ้าน โดยจะได้รับแจ้งเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านแอป พลิเคชั่นได้อย่างรวดเร็ว เช่น เหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลัน แผ่นดินไหว น้ำป่าไหลหลาก กิจกรรมวันสำคัญที่หน่วยงานจะจัดขึ้นพร้อมกับประชาชน

     - ได้รับทราบโครงสร้างหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ประจำตำแหน่งต่างๆ ประชาชนจึงสามารถประสานเรื่องได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อเกิดปัญหาในชุมชน ประชาชนสามารถร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชั่น รวมถึงการติดตามการแก้ไขปัญหาได้ผ่านแอปพลิเคชั่นอย่างง่ายดาย

     - สร้างรายได้ในชุมชนจากการเพิ่มจำนวนของนักท่องเทียวต่างจังหวัด โดยในแอปพลิเคชั่นจะมีการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเขตพื้นที่หน่วยงานนั้นๆ  

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานและสร้างการรับรู้ให้ประชาชน
          หน่วยงานแต่ละพื้นที่มีแผนงานการบริหารงานเพื่อพัฒนาชุมชนในเขตปกครองปีๆ นึงกว่าหลายพันโครงการ การจะใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการในรูปแบบเดิมๆ หรือใบปลิว เสียงตามสายอาจไม่เพียงพอต่อการรับรู้ของประชาชนที่เข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตแล้วกว่า 85.3% ของประชากรทั้งหมดในประเทศไทย (ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ : 2563)

          จะเห็นได้ว่าในช่วงระยะเวลา 5-10 ปีที่ผ่านมา มีการเติบโตของเทคโนโลยีโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อประชาชนทั่วประเทศ และด้วยนโยบาย “รัฐบาลดิจิตอล4.0” ด้วยแล้ว การยกระดับการประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้มีภาพลักษณ์ที่ดี และประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียก็เป็นสิ่งที่หน่วยงานทุกหน่วยงานกำลังให้ความสำคัญเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างการรับรู้ที่ยึดโยงกับประชาชน ทั้งในด้านข่าวสาร พันธกิจ และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆในพื้นที่ อันจะนำมาซึ่งภาพลักษณ์ที่แข่งแกร่ง มั่นคงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับคนในชุมชน และสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีในปัจจุบัน

 


 ทำไมต้องพัฒนาศักยภาพการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
     1. จากการรวบรวมสถิติการใช้งาน คนไทยใช้โซเชียลมีเดีย คิดเป็น 75% ของจำนวนประชากรไทยทั้งหมด โดยใช้เวลาอยู่บนโซเชียลมีเดียเฉลี่ยวันละ 2 ชั่วโมง 24 นาที

     2. สื่อออนไลน์ ได้รับความสนใจและถือเป็นสื่อในระดับต้นๆ ที่ประชาชนนพื้นที่ติดตามข่าวสารบ้านเมือง ดังนั้นหน่วยงานควรเร่งพัฒนาและปรับตัวให้เข้ากับการติดตามข่าวสารของประชาชน ยังผลให้การสื่อสารจากหน่วยงานและประชาชนเป็นการสื่อสารทางตรงและไร้ข้อจำกัด

     3. สื่อออนไลน์สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร พันธกิจ รวมถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆไม่เพียงแต่ประชาชนในพื้นที่เท่านั้น แต่ยังช่วยดึงดูดนักท่องเทียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ปัจจุบันจะค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตก่อนการตัดสินใจเดินทาง หน่วยงานสามารถใช้ช่องทางนี้ในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ร้านอาหาร ที่พัก อันจะเป็นผลสืบเนื่องไปยังการเติบโตทางเศษฐกิจภายในเขตพื้นที่ และรายได้ที่เพิ่มขึ้นของคนในชุมชนอย่างแท้จริง

     4. สื่อออนไลน์จะช่วยสร้างภาพลักษณ์การทำงานของหน่วยงานภาครัฐเทียบเท่าหน่วยงานเอกชน เปลี่ยนภาพลักษณ์การทำงานในสายตาประชาชนให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัยนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสื่อสารกับคนในชุมชน และสร้างการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา

แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานและสร้างการรับรู้ให้ประชาชน
1. ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล
     วิเคราะห์ข้อมูลรวมไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสาร พันธกิจของหน่วยงาน ข้อมูลกิจกรรม ข้อมูลการประกาศที่สำคัญ

2. ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ
     โดยการคัดเลือกช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับรูปแบบและข้อมูลที่ต้องการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

3. สรุปผลการประชาสัมพันธ์
     สรุปผลการประชาสัมพันธ์เพื่อปรับกลยุทธ์ให้การประชาสัมพันธ์ครั้งต่อไปมีประสิทธิภาพและเข้าถึงประชาชนได้มากยิ่งขึ้น

เว็บไซต์หน่วยงาน, แอปหน่วยงาน, เว็บไซต์หน่วยงานราชการ, เว็บไซต์ราชการ, แอปหน่วยงานราชการ, แอปราชการ, แอปมือถือหน่วยงาน, แอปมิถือหน่วยงานราชการ, แอปมือถือราชการ, เว็บไซต์อบจ, เว็บไซต์อบต, เว็บไซต์เทศบาล, รับทำเว็บไซต์หน่วยงาน, รับทำแอปหน่วยงาน, รับทำเว็บไซต์หน่วยงานราชการ, รับทำเว็บไซต์ราชการ, รับทำแอปหน่วยงานราชการ, รับทำแอปราชการ, รับทำแอปมือถือหน่วยงาน, รับทำแอปมิถือหน่วยงานราชการ, รับทำแอปมือถือราชการ, รับทำเว็บไซต์อบจ, รับทำเว็บไซต์อบต, รับทำเว็บไซต์เทศบาล, แอปพลิเคชั่นหน่วยงาน, แอปพลิเคชั่นหน่วยงานราชการ, แอปพลิเคชั่นราชการ, แอปพลิเคชั่นอบจ, แอปพลิเคชั่นอบต, รับออกแบบเว็บไซต์หน่วยงาน, รับออกแบบแอปหน่วยงาน, รับออกแบบเว็บไซต์หน่วยงานราชการ, รับออกแบบเว็บไซต์ราชการ, รับออกแบบแอปหน่วยงานราชการ, รับออกแบบแอปราชการ, รับออกแบบแอปมือถือหน่วยงาน, รับออกแบบแอปมิถือหน่วยงานราชการ, รับออกแบบแอปมือถือราชการ, รับออกแบบเว็บไซต์อบจ, รับออกแบบเว็บไซต์อบต, รับออกแบบเว็บไซต์เทศบาล, รับออกแบบเว็บไซต์หน่วยงาน, รับออกแบบแอปหน่วยงาน, รับออกแบบเว็บไซต์หน่วยงานราชการ, รับออกแบบเว็บไซต์ราชการ, รับออกแบบแอปหน่วยงานราชการ, รับออกแบบแอปราชการ, รับออกแบบแอปมือถือหน่วยงาน, รับออกแบบแอปมิถือหน่วยงานราชการ, รับออกแบบแอปมือถือราชการ, รับออกแบบเว็บไซต์อบจ, รับออกแบบเว็บไซต์อบต, รับออกแบบเว็บไซต์เทศบาล, รับออกแบบแอปพลิเคชั่นหน่วยงาน, รับออกแบบแอปพลิเคชั่นหน่วยงานราชการ, รับออกแบบแอปพลิเคชั่นราชการ, รับออกแบบแอปพลิเคชั่นอบจ, รับออกแบบแอปพลิเคชั่นอบต, แอปพลิเคชั่นหน่วยงานราคา, แอปพลิเคชั่นหน่วยงานราชการราคา, แอปพลิเคชั่นราชการราคา, แอปพลิเคชั่นอบจราคา, แอปพลิเคชั่นอบตราคา, แอปพลิเคชั่นหน่วยงานราคา, แอปพลิเคชั่นหน่วยงานราชการราคา, แอปพลิเคชั่นราชการราคา, แอปพลิเคชั่นอบจราคา, แอปพลิเคชั่นอบตราคา, แอปพลิเคชั่นประชาสัมพันธ์ที่ท่องเที่ยว, แอปพลิเคชั่นประชาสัมพันธ์, แอปพลิเคชั่นประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว, รับทำแอปพลิเคชั่นประชาสัมพันธ์ที่ท่องเที่ยว, รับทำแอปพลิเคชั่นประชาสัมพันธ์, รับทำแอปพลิเคชั่นประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว, รับออกแบบแอปพลิเคชั่นประชาสัมพันธ์ที่ท่องเที่ยว, รับออกแบบแอปพลิเคชั่นประชาสัมพันธ์, รับออกแบบแอปพลิเคชั่นประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว

เว็บไซต์หน่วยงาน แอปหน่วยงาน เว็บไซต์หน่วยงานราชการ เว็บไซต์ราชการ แอปหน่วยงานราชการ แอปราชการ แอปมือถือหน่วยงาน แอปมิถือหน่วยงานราชการ แอปมือถือราชการ เว็บไซต์อบจ เว็บไซต์อบต เว็บไซต์เทศบาล รับทำเว็บไซต์หน่วยงาน รับทำแอปหน่วยงาน รับทำเว็บไซต์หน่วยงานราชการ รับทำเว็บไซต์ราชการ รับทำแอปหน่วยงานราชการ รับทำแอปราชการ รับทำแอปมือถือหน่วยงาน รับทำแอปมิถือหน่วยงานราชการ รับทำแอปมือถือราชการ รับทำเว็บไซต์อบจ รับทำเว็บไซต์อบต รับทำเว็บไซต์เทศบาล แอปพลิเคชั่นหน่วยงาน แอปพลิเคชั่นหน่วยงานราชการ แอปพลิเคชั่นราชการ แอปพลิเคชั่นอบจ แอปพลิเคชั่นอบต รับออกแบบเว็บไซต์หน่วยงาน
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้